• I. TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - MỤC TIÊU


  Là một thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu về một ngành khoa học mới mẻ ở Việt Nam, Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng có một vai trò to lớn trong đào tạo nói riêng và thúc đẩy sự phát triển ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng ở Việt Nam nói chung. Để hoàn thành trọng trách đó, Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng xác định tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của mình như sau:

   

  Tầm nhìn:

  Ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng đến một trung tâm nghiên cứu và đào tạo Lưu trữ học và Quản trị văn phòng lớn nhất và hiện đại nhất của cả nước, đóng vai trò nòng cốt của mạng lưới các trường đào tạo về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng ở Việt Nam.

   

  Sứ mạng:

  Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung ứng nguồn nhân lực Lưu trữ học và Quản trị văn phòng chuyên nghiệp với trình độ cao cho xã hội và các dịch vụ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định và hỗ trợ các tổ chức, đoàn thể trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

   

  Mục tiêu:

  Khoa sẽ là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có chất lượng cao của các tỉnh phía Nam, có trình độ ngang tầm với các nước Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam bộ, Nam trung bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, năng động, sáng tạo, có chất lượng giáo dục cao để mỗi sinh viên đều có cơ hội thực hành, nghiên cứu, phát triển tối đa năng lực, phẩm chất và tiềm năng của mình.

  - Xây dựng Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng trở thành một đơn vị đi đầu trong giảng dạy, nghiên cứu và thực hành công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ thuộc khu vực phía Nam. 

  Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng là một nơi tin cậy cho các tổ chức trong và ngoài nước khi bàn thảo về lĩnh vực khoa học quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ. 

  - Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng là địa chỉ tin cậy cho các nhà tuyển dụng thuộc các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, ...

  - Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng là một trong những nơi tốt nhất để các cơ quan, các tổ chức tham khảo về các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy công tác văn phòng, văn thư lưu trữ 

  - Có một định hướng sáng tạo, mang tầm vóc quốc tế.

   

  Giá trị cốt lõi

  Tính trung thực

  - Khát vọng vươn lên 

  - Tinh thần đoàn kết

  - Tinh thần trách nhiệm

  - Tính sáng tạo

  - Sự hợp tác

  - Dân chủ

  K cương