I. Chức năng

Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng là đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực Lưu trữ học - Quản trị văn phòng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và triển khai tiến bộ khoa học về lĩnh vực Lưu trữ học - Quản trị văn phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

II. Nhiệm vụ

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự của Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

5. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng;

6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

7. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập;

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của Khoa;

9. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học của viên chức, của Khoa và của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

10. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;

11. Chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; đào tạo, tập huấn ngắn hạn, chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo nhu cầu của xã hội;

12. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.