Những vấn đề của khoa học lưu trữ ở các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH KHXH&NV
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2005
Đơn vị xuất bản: Nxb ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh
Số trang: 211

1. Ngay sau khi thành lập nước, ngày 03 tháng 01 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Thông đạt số 1C/VP nhắc nhở về công tác Lưu trữ và khẳng định rằng “Tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết Quốc gia”. Từ đó đến nay đã có hàng loạt các bài văn bản của đảng và nhà nước ban hành để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác giấy tờ và công tác lưu trữ. Báo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đã ghi: “Tổ chức tốt công tác lưu trữ, bảo vệ an toàn và tổ chức sử dụng tổ chức có hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia”. Đặc biệt là Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hai văn bản quy phạm pháp luật: “Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia” do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ký lệnh công bố ngày 11 tháng 12 năm 1982; và “Pháp lệnh lưu trữ quốc gia” do Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 15 tháng 4 năm 2001. Cả hai Pháp lệnh đã ghi: “Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể hóa Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư và Nghị định 111/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 quy định một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia; Thông tư liên tịch số 25/TTL/BNV-VPCP ngày 6 tháng 5 của Bộ nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Các văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở vững chắc để củng cố và tăng cường công tác văn thư và lưu trữ trong thời gian tới.
2. Thực hiện Chỉ thị 726/TTg ngày 04 tháng 9 năn 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lưu trữ trong thời gian tới và Thông tư số 40/TT-TCCP, ngày 24 tháng 01 năm 1998 của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức Chính phủ, đến nay đã có trên 80 cơ quan Trung ương thành lập Phòng lưu trữ và 64 tỉnh thành phố thành lập trung tâm lưu trữ địa phương. Biên chế cán bộ lưu trữ được tăng cường. Bộ Công an 454 người, Bộ Quốc phòng 1234 người. Các cơ quan Trung ương có 283 cán bộ có trình độ đại học, 816 cán bộ có trình độ trung cấp lưu trữ. Các địa phương có biên chế từ 100 người 1996 lên 250 người năm 2002. Có tỉnh đã có từ 06 đến 09 biên chế cán bộ lưu trữ của trung tâm lưu trữ cấp tỉnh, như Vĩnh Long, Đà Nẵng, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Phú Yên.. Con số này chưa kể cán bộ của các sở, ban ngành, quận, huyện, xã phường, địa phương, với địa phương - hiện có hơn 700 quận huyện, hơn 10.000 xã phường; với vụ cục, phòng, công ty… Đối với các cơ quan Trung ương và các doanh nghiệp cũng có tới hàng ngàn cán bộ lưu trữ.
Tài liệu lưu trữ đã phục vụ có hiệu quả cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bình quân các Trung tâm lưu trữ quốc gia mỗi tháng đã có hơn 1000 lượt người đến đọc sử dụng tài liệu lưu trữ. Bộ Công an 5 năm lại đây đã phục vụ 18 triệu lượt người với hàng triệu học sinh. Bộ Quốc phòng phục vụ trên 300.000 lượt người với 40.000 hồ sơ. Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ 16.000 lượt người với 76.000 hồ sơ và đã phát hiện gần 7.000 bằng tốt nghiệp thuộc diện bất hợp pháp.
Nhờ có tài liệu lưu trữ mà hệ thống nông giang, cầu cống, nhà ga, bệnh viện, nhà máy, hải cảng, đường sắt bị địch phá hoại đã được sửa chữa, khôi phục nhanh chóng, giảm bớt thời gian khảo sát thăm dò địa chất, thiết kế, tiết kiệm nhân công, vật tư, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tài liệu lưu trữ giúp cho việc tổng kết kinh nghiệm chiến tranh xây dựng nghệ thuật quân sự Việt Nam, biên soạn lịch sử các cơ quan đơn vị. Đặc biệt, tài liệu lưu trữ đã phục vụ cho việc tổng kết 30 năm, 40 năm, 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tổng kết chiến tranh biên giới Tây Nam và 10 năm giúp bạn Campuchia; biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất bản văn kiện đảng, xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập, biên soạn lịch sử Chính phủ, lịch sử Quốc hội, lịch sử các cơ quan các ngành, lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa, lịch sử Nam bộ kháng chiến… Tài liệu lưu trữ cung cấp thông tin cho việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, phục vụ có hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống các tội phạm, trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ nội bộ, phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phục vụ đắc lực cho công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong các thời kỳ cách mạng. Gần đây, tài liệu lưu trữ phụ vụ hiệu quả cho việc đấu tranh bão bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền cũng như hải đảo, chứng minh các vấn đề để giúp nhà nước có cơ sở yêu cầu nước ngoài hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, phục vụ trả kỷ vật cho cán bộ đã đi B trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phục vụ kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, 990 năm Thăng Long - Hà Nội và phục vụ đắc lực cho quá trình chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ VIII, đại hội lần IX theo yêu cầu của ban tổ chức đại hội.
Ngành lưu trữ Việt Nam đã tham gia ba tổ chức lưu trữ quốc tế đó là: Hội đồng lưu trữ quốc tế (ICA), Tổ chức quốc tế kgu vực Đông Nam Á (SARBICA), Hiệp hội các cơ quan lưu trữ nói tiếng Pháp (AIAF). Việt Nam còn mở rộng quan hệ hợp tác song phương về lưu trữ với nhà nước, đặc biệt là Pháp, Nhật, Malaysia…
3. Đào tạo cán bộ có trình độ đại học lưu trữ và quản trị văn phòng cho các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mnhu cầu bức xúc, cấp bách đáp ứng thực tế khách quan ngày càng cao, cần phải triển khai nhanh chóng đồng bộ, hiệu quả và chất lượng hơn nũa trong thời gian tới.
Việc mở ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng tại Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhằm tạo cơ sở tiến tới thành lập nhóm ngành mới và đơn vị đào tạo cấp khoa mới, góp phần vào việc mở rộng và phát triển ngành học mới trong khoa học cơ bản ở phía Nam.
Các tỉnh phía Nam đang cần nhiều cán bộ trình độ đại học, nhưng việc tuyển sinh ra ở phía Bắc đã và đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Việc mở bậc đại học lưu trữ cho phía Nam là quán triệt quan điểm xã hội hóa giáo dục, lưu ý vùng xa, vùng đang còn nhiều khó khăn hiện nay.
Về tổ chức: Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 09/QĐ/TCCB ngày 31 tháng 01 năm 2000 về việc thành lập Bộ môn Văn thư lưu trữ thuộc khoa Lịch sử.
Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký công văn số 429/ĐHQG/ĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc đồng ý cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ khóa tuyển sinh 2003 - 2004 mở thêm các ngành đào tạo hệ chính quy trong đó chuyên ngành lưu trữ học, mã ngành là 52.32.20. Với quy mô tuyển sinh là 80 sinh viên, khối thi tuyển sinh C và D1.
4. Hội thảo khoa học “Những vấn đề của khoa học lưu trữ ở các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” nhằm mục đích nghiêm túc nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được trong thời gian qua để có phương hướng tích cực và khả thi nhất trong thời gian tới.
Hội thảo khoa học đã tổ chức vào ngày 18 tháng 6 năm 2004 với sự tham gia của các cán bộ chuyên môn thuộc ngành Lưu trữ cả nước.
PGS-TS Lê Văn Quang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã dự và phát biểu chỉ đạo, đánh giá tốt về kết quả hội thảo. PGS-TS Võ Văn Sen, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Chủ tịch đoàn và Chủ tịch hội nghị.
Tập kỷ yếu này xuất bản nhằm phục vụ cho sự tham khảo của sinh viên hệ chính quy và tại chức của trường và cho cán bộ công chức liên quan.
Trân trọng tiếp nhận sự góp ý của quý độc giả.

                                                                                                    PGS-TS Võ Văn Sen
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.