• DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

   

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

  CÁC MÔN GIẢNG DẠY

  1


  TS. Đỗ Văn Học

  - Trưởng Bộ môn

  - Phó Bí thư Chi bộ

  Phụ trách chung, đào tạo đại học và sau đại học, tổ chức – hành chính, website

  1. Tổng quan công tác văn thư

  2. Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

  3. Lịch sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam

  2


  ThS. Nguyễn Văn Báu

  - Phó trưởng Bộ môn

  - Bí thư Chi bộ

  Phụ trách công tác sinh viên, quản lý khoa học, tài chính

  1. Phân loại chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  2. Công tác văn thư - lưu trữ trong các doanh nghiệp

  3. Nghiệp vụ thư ký văn phòng

  3


  TS. Nghiêm Kỳ Hồng

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Lưu trữ học đại cương

  2. Tổng quan quản trị hành chính văn phòng

  3. Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

  4. Cải cách thủ tục hành chính

  5. Lịch sử Lưu trữ Việt Nam

  4


  TS. Lê Văn In

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Hành chính công

  2. Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng

  3. Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

  4. Quản trị học đại cương

  5. Cải cách thủ tục hành chính

  5


  TS. Phan Đình Nham

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Lưu trữ học đại cương

  2. Thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ

  3. Phân loại chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  3. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

  4. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  5. Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ

  6. Lưu trữ nước ngoài

  7. Công bố học

  6


  PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Quản trị nhân sự trong văn phòng

  2. Thư viện học đại cương

  3. Thông tin phục vụ lãnh đạo - quản lý

  7


  TS. Phạm Thị Ngọc Thu

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Hành chính công

  2. Luật hành chính

  8


  ThS. Mai Thanh Xuân

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ

  2. Công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan Đảng

  3. Lịch sử và tổ chức cơ quan nhà nước

  9


  ThS. Nguyễn Thị Ly

   

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Tổng quan công tác văn thư

  2. Tổ chức quản lý văn bản và con dấu

  3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng

  10


  TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  Tổ trưởng Công đoàn

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  1. Lịch sử Việt Nam

  2. Tiến trình lịch sử Việt Nam

  3. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội, Văn hóa - Giáo dục vùng đất Nam Bộ từ cuối thế kỷ 17 đến nửa đầu thế kỷ 19

  11  ThS. Hoàng Thanh Nga

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Phụ trách NCKH giảng viên và sinh viên

  1. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2. Quản trị học đại cương

  12


  ThS. Phạm Nguyễn Phương Quỳnh

   

  - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

  - Giáo vụ đào tạo Sau đại học

  1. Nghiệp vụ thư ký văn phòng

  2. Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ


  13


  CN. Hoàng Quang Cương

   

  - Nghiên cứu khoa học

  - Giáo vụ hệ Chính quy

  - Giáo vụ hệ Vừa làm vừa học tại TP.HCM

   

  14


  CN. Huỳnh Thị Minh Thi

   

  - Nghiên cứu khoa học

  - Thư ký

   

  15


  CN. Hà Minh Minh Đức

   

  - Nghiên cứu khoa học

  - Giáo vụ hệ Vừa làm vừa học tại các tỉnh ngoài TP.HCM

  - Trợ lý công tác sinh viên

  - Admin website Bộ môn