Chương trình giáo dục đại học cử nhân Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LƯU TRỮ HỌC - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo những người đạt trình độ đại học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về chuyên ngành đào tạo, có kỹ năng thực hành và giải quyết những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn và đời sống xã hội.
Phương thức đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được tổ chức theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên tích lũy kiến thức ở các thời điểm thích hợp; đồng thời yêu cầu sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng với nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên có trình độ lý luận và kiến thức đại cương về các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên phù hợp với ngành nghề.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở ngành và chuyên sâu về ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, có trình độ ngoại ngữ và các kiến thức liên quan đến Lưu trữ học - Quản trị văn phòng. Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn nghề nghiệp, và những lĩnh vực công tác khác nhau, nắm vững các quy tắc và thao tác nghề nghiệp, có kinh nghiệm xử lý và giải quyết các tình huống trong công tác. Sinh viên có năng lực và phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học, giảng dạy về Lưu trữ học - Quản trị văn phòng.
Thời gian đào tạo chương trình đào tạo cử nhân ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng được thiết kế 4 năm, tương đương 8 học kỳ. Sinh viên có thể kéo dài thời gian học tập lên đến 6 năm, tương đương 12 học kỳ theo quy chế đào tạo của Trường.
Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng được cấu trúc thành hệ thống kiến thức hoàn chỉnh theo quy định khung cấu trúc chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, gồm kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu trong chương trình đào tạo hiện nay là 140 tín chỉ (bao gồm cả kiến thức ngoại ngữ + tin học đã được sinh viên nộp chứng chỉ). Chương trình đào tạo có tính liên thông giữa các trường đại học có đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng trong nước và có tính liên kết với các chuyên ngành gần thuộc khoa học Lịch sử.
- Đầu mỗi khóa học và cuối mỗi học kỳ, sinh viên được Trưởng Bộ môn giới thiệu, hướng dẫn, giải đáp sâu về chương trình đào tạo. Sinh viên được cung cấp đầy đủ toàn bộ chương trình đào tạo thông qua các hình thức như: gửi chương trình đào tạo cho lớp, phát tờ rời, sinh viên có thể tự download toàn bộ chương trình đào tạo tại địa chỉ website của Bộ môn là: http://luutru.hcmussh.edu.vn
- Đầu năm học, Trưởng Bộ môn họp phân công cán bộ giảng dạy theo khả năng đảm nhiệm của giảng viên và theo quy chế của Nhà trường
- Giáo vụ Bộ môn xây dựng thời khóa biểu theo chương trình đào tạo, theo kế hoạch của Trưởng Bộ môn và thông báo đến từng giảng viên kế hoạch giảng dạy của học kỳ
- Sinh viên thực hiện Quy chế đào tạo phải đăng ký học phần và hoàn thành các môn học của từng khối kiến thức liên tục, đảm bảo tính thống nhất, liên thông giữa các khối kiến thức của chương trình đào tạo.
Ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng nhằm trang bị cả những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành và khả năng tác nghiệp cho sinh viên theo mục tiêu tăng cường năng lực thực hành trên cơ sở nắm vững lý thuyết khoa học cũng như những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn. Các học phần thuộc khối giáo dục chuyên ngành, kiến thức ngoại ngữ, tin học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương được biên soạn theo định lượng: dành tối thiểu 30% thời lượng cho các bài tập thực hành, tham quan, seminar, Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng cũng giúp người học phát triển thể chất và các phẩm chất về tâm lý phù hợp với các yêu cầu và đòi hỏi của hoạt động nghiên cứu về Lưu trữ học - Quản trị văn phòng đa dạng trong xã hội hiện đại.
II. CÁC MÔN HỌC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
II. 1. CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH
1. Lịch sử Việt Nam 
2. Lịch sử thế giới  
3. Cơ sở bảo tàng học
4. Nhập môn khoa học thư viện
5. Quản trị học đại cương
6. Hành chính công
7. Luật hành chính
8. Sử liệu học
9. Lịch sử và tổ chức cơ quan Nhà nước
10. Quản trị nguồn nhân lực
11. Bảo tồn và phát huy di sản trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam
12. Cải cách thủ tục hành chính
13. Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 
14. Kỹ năng giao tiếp trong quản lý
II. 2. CÁC MÔN CHUYÊN SÂU CỦA NGÀNH
1. Tổng quan về quản trị văn phòng 
2. Các kỹ năng cơ bản trong quản trị văn phòng
3. Tổng quan về công tác văn thư
4. Văn bản QLNN và kỹ thuật STVB
5. Tổ chức quản lý văn bản và con dấu
6. Nghiệp vụ thư ký văn phòng
7. Lưu trữ học đại cương
8. Phân loại và chỉnh lý tài liệu lưu trữ 
9. Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ
10. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
11. Thống kê và bảo quản tài liệu lưu trữ
12. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ
13. Lưu trữ tài liệu khoa học - công nghệ 
14. Lưu trữ tài liệu nghe nhìn
15. Lưu trữ tài liệu điện tử
16. Thực tập chuyên ngành 1 (Quản trị văn phòng và công tác văn thư)
17. Thực tập chuyên ngành 2 (Công tác lưu trữ)
II. 3. CÁC MÔN TỰ CHỌN
1. Khóa luận tốt nghiệp
2. Lịch sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam
3. Lịch sử lưu trữ Việt Nam
4. Công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng
5. Công tác văn thư, lưu trữ trong các doanh nghiệp
6. Công bố học
7. Luật kinh tế
8. Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ
9. Quan hệ công chúng (PR)
10. Văn hóa công sở
11. Lưu trữ nước ngoàì
12. Kỹ thuật tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ
13. Kế toán - thống kê
14. Những cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam
15. Phương pháp điều tra xã hội học trong nghiên cứu lịch sử
16. Công cuộc cải tổ, cải cách ở một số nước và công cuộc đổi mới ở Việt Nam
17. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hóa
18. Lịch sử và nghiệp vụ báo chí
19. Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử
20. Những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộcViệt Nam
21. Luật di sản văn hóa
22. Làng xã Việt Nam - truyền thống và hiện đại
23. Lý thuyết và thực hành nhiếp ảnh
24. Mộc bản và mộc bản học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.