Chương trình đào tạo Sau đại học ngành Lưu trữ học

CÁC MÔN HỌC

Trong Chương trình đào tạo cao học ngành Lưu trữ học

 Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); căn cứ mục tiêu đào tạo đã được xây dựng trong Chương II, Đề án ngành Lưu trữ học xây dựng cả hai loại chương trình đào tạo cụ thể như sau:

- Chương trình giảng dạy môn học (Phương thức II);

 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 

1. Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo

1.1. Khối kiến thức chung

- Triết học: 05 tín chỉ

- Ngoại ngữ (chọn một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung): 06 tín chỉ

            Khối kiến thức chung nhằm trang bị kiến thức về phương pháp luận và phương tiện giúp học viên học tập các môn ở phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành và nghiên cứu thực hiện luận văn thạc sĩ.

 

1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

            Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành gồm những môn học bổ sung và nân cao kiến thức cơ sở và liên ngành, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên ngành, giúp học viên nắm vững lý thuyết, lý luận và năng lực thực hành, khả năng hoạt động thực tiễn để có thể giải quyết những vấn đề chuyên môn.

- Số tín chỉ cơ sở và chuyên ngành yêu cầu tích luỹ là 28 tín chỉ;

- Số tín chỉ bắt buộc chiếm 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Học phần “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành” là học phần bắt buộc đối với chương trình giảng dạy môn học (phương thức II) và chương trình nghiên cứu với thời lượng 02 tín chỉ.

- Danh mục học phần lựa chọn có tổng số tín chỉ bằng 200% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức lựa chọn.

- Nội dung của mỗi môn học có hai phần chính: phần giảng dạy lý thuyết và thực hành (làm bài tập, làm tiểu luận). Trong đó, phần thực hành chiếm tỉ lệ tối thiểu 30% thời lượng môn học.

- Mỗi môn học có từ 02 đến 03 tín chỉ. Một tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết và ít nhất 30 giờ tự học; 30 tiết thực hành và ít nhất 30 giờ tự học.

1.3. Luận văn thạc sĩ

            Đề tài luận văn thạc sĩ là một chuyên đề khoa học do Bộ môn hoặc do học viên đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và Hội đồng Khoa học và Đào tạo chấp thuận.

- Luận văn thạc sĩ có thời lượng 14 tín chỉ.

 

2. Nội dung chương trình và phân bổ kế hoạch giảng dạy khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

2.1. Chương trình giảng dạy môn học (Phương thức II)

            - Khối kiến thức chung (Triết học và Ngoại ngữ, Tin học) nhằm trang bị kiến thức về phương pháp luận và phương tiện giúp học viên học tập các môn ở phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành và nghiên cứu thực hiện luận văn thạc sĩ được tổ chức theo lịch học chung, thống nhất của Trường.

            - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

 

Stt

Mã môn học

Môn học

 

 

I

 

Khối kiến thức bắt buộc

14

 

01

LTH.01

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành

02

 

02

LTH.02

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư và lưu trữ ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

03

 

03

LTH.03

Quản trị hành chính VP và vấn đề đổi mới, hiện đại hóa VP

02

 

04

LTH.04

Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và pháp luật lưu trữ VN

03

 

05

LTH.05

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

02

 

 

06

LTH.06

Cải cách hành chính ở Việt Nam

02

 

II

 

Khối kiến thức tự chọn

14

 

01

LTH.07

Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam

02

 

02

LTH.08

Lịch sử văn bản Việt Nam

02

 

03

LTH.09

Lịch sử lưu trữ Việt Nam

02

 

04

LTH.10

Quản trị công sở

02

 

05

LTH.11

Lý luận và phương pháp lưu trữ tài liệu điện tử

02

 

06

LTH.12

Lý luận và phương pháp lưu trữ tài liệu nghe nhìn

02

 

07

LTH.13

Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ theo phương pháp hiện đại

02

 

08

LTH.14

Công bố học và công bố tài liệu lưu trữ

03

 

9

LTH.15

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

02

 

10

LTH.16

Di sản văn hóa và vấn đề bảo tồn, phát huy di sản trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa VN

02

 

11

LTH.17

Xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

02

 

12

LTH.18

Thư viện học hiện đại

02

 

13

LTH.19

Thông tin học nâng cao

02

 

14

LTH.20

Quản trị tri thức

02

 

15

LTH.22

Luận văn thạc sĩ (Đề cương 2 tín chỉ + LV 12 tín chỉ)

14

 

 

 

TỔNG CỘNG                                        

42

 

 

Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.