Danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học, cảnh cáo học vụ từ HK II, NH 2015 - 2016

1. Hàng năm, Trường sẽ tiến hành xử lý học vụ sau học kỳ 1 và sau học kỳ hè. Sinh viên vi phạm một trong các quy định sẽ bị cảnh cáo học vụ:

- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.
- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do Trường quy định cho ngành đào tạo trong một học kỳ.
- Có ĐTBHK trong học kỳ đầu dưới 3.0 hoặc ĐTBCTL của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4.0.


2. Trường sẽ ra quyết định đình chỉ học tập và xóa tên khỏi danh sách sinh viên, nếu sinh viên vi phạm một trong những trường hợp sau:
- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học;
- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên - có điểm trung bình học kỳ bằng 0 (không) ở một học kỳ chính;


Nay Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học, cảnh cáo học vụ từ học kỳ II, năm học 2015 - 2016.
Đề nghị các Khoa, Bộ môn thông báo đến sinh viên, kiểm tra và tiếp nhận mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có). Sau đó tổng hợp danh sách chuyển về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 8 tháng 4 năm 2016.


Xem thông báo và danh sách tại đây (.pdf)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.