Tổng kết hoạt động NCKH BM Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong hai trung tâm đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn và cũng là một trong hai cơ sở đào tạo bậc cử nhân Lưu trữ học - Quản trị văn phòng lớn nhất và có uy tín của nước ta.

Thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của một trường đại học, trong hơn 10 năm qua, Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng thuộc Khoa Lịch sử, với phương châm gắn đào tạo với NCKH, lấy kết quả NCKH phục vụ cho hoạt động đào tạo nên Bộ môn đã có nhiều nỗ lực trong NCKH về lĩnh vực văn phòng, văn thư và lưu trữ.

Trường ĐH KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đào tạo đại học Lưu trữ học và Quản trị văn phòng từ năm 1995 (khóa tại chức đầu tiên 1995-1999). Hoạt động NCKH đã có từ đó, nhưng thực sự phát triển hơn kể từ khi Trường ban hành Quyết định số 09/QĐ-TCCB ngày 31/01/2000 về việc thành lập Bộ môn Văn thư - Lưu trữ thuộc Khoa Lịch sử (nay là Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng).

Trong khoảng thời gian hơn 10 năm qua, tuy còn rất nhiều khó khăn (do cán bộ, giảng viên về lĩnh vực này ở phía Nam quá thiếu, phải thường xuyên đảm nhận một khối lượng giảng dạy lớn từ nhiều hệ đạo tạo như chính quy, vừa làm vừa học, bồi dưỡng ngắn hạn) nhưng giảng viên của Bộ môn Lưu trữ học - Quản trị văn phòng thực hiện đã đạt được một số kết quả trong hoạt động NCKH rất đáng ghi nhận, tiêu biểu phải kể đến các công trình sau đây: 

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

Việc tổ chức nghiên cứu các đề tài NCKH về lĩnh vực văn phòng, văn thư và lưu trữ được giảng viên của Bộ môn quan tâm từ sớm. Một số công trình đã được tổ chức nghiên cứu, nổi bật như:

a) Năm 2003, đề tài cấp Thành phố: “Đổi mới tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thực hiện có hiệu quả CCHC của Tp. Hồ Chí Minh” do TS. Lê Văn In làm Chủ nhiệm đề tài được tiến hành nghiên cứu. Đề tài được nghiệm thu xếp loại “Khá” và đóng góp rất có hiệu quả cho đổi mới hoạt động văn phòng ở UBND các cấp ở Thành phố và khu vực phía Nam.

b) Năm 2005, đề tài cấp thành phố: “Chuẩn hóa việc ban hành văn bản QLNN của chính quyền xã, phường, thị trấn tại Tp. Hồ Chí Minh” do TS. Lê Văn In làm chủ nhiệm. Đề tài được nghiêm thu xếp loại “Xuất sắc” và được sử dụng để biên soạn thành sách phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã của Thành phố và nhiều địa phương khác ở phía Nam.

c) Cũng trong thời kỳ này, một số giảng viên trẻ của Bộ môn đã tham gia nghiên cứu một số đề tài cấp trường, như:

- Năm 2011, đề tài “Phương pháp tổ chức khoa học Phông lưu trữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh)” do ThS. Đỗ Văn Học làm chủ nhiệm. Kết quả nghiệm thu xếp loại Khá. Đề tài góp phần thúc đẩy một bước công việc văn phòng, văn thư, lưu trữ ở trường và cũng là tài liệu để tham khảo trong giảng dạy nghiệp vụ công tác lưu trữ của Bộ môn.

- Năm 2009, đề tài “Lịch sử lưu trữ của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955- 1967)” do ThS. Nguyễn Văn Báu làm chủ nhiệm, nghiệm thu xếp đạt loại Khá. Đề tài góp phần nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn về về công tác lưu trữ của Việt Nam Cộng hòa nói riêng và lịch sử lưu trữ Việt Nam nói chung, góp phần quan trọng để biên soạn cuốn sách Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - 35 năm trên đưởng phát triển (1976-2011), nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm này.

- Năm 2013, đề tài “Tổ chức thực hiện các sản phẩm khoa học và hướng dẫn khoa học công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Công ty Điện lực Long An” do ThS. Đỗ Văn Học thực hiện đã giúp Công ty Điện lực Long An tổ chức chỉnh lý khoa học toàn bộ Phông Lưu trữ của Công ty. Đồng thời, đề tài đã giúp Tổng công ty Điện lực miền Nam nhân rộng mô hình tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ cho toàn bộ hệ thống các công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

2. Tổ chức các Hội thảo khoa học

Cũng trong thời gian này, có 02 Hội thảo khoa học. Cụ thể là:

a) Ngày 18/6/2004, tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Những vấn đề của khoa học lưu trữ ở các tỉnh phía Nam trong thời kỳ CNH, HĐH”. Hội thảo có 18 báo cáo tham luận chính, thu hút được sự tham gia của nhiều cán bộ quản lý và các nhà khoa học có uy tín trong ngành VT, LT nước ta; tập trung đánh giá những thành quả đã đạt được và nêu lên nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giải quyết những vấn đề về công tác lưu trữ, lưu trữ học và nhất là đào tạo nguồn nhân lực văn phòng, văn thư và lưu trữ

b) Ngày 28/9/2007, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Cải cách hành chính ở Việt Nam (1986-2006) - Nhìn từ góc độ lịch sử”. Hội thảo thu hút được nhiều cán bộ đầu ngành, nhiều chuyên gia về cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương, tập trung cho 3 vấn đề chủ yếu như: Những vấn đề chung về CCHCNN, công cuộc CCHC trong lịch sử Việt Nam và việc xây dựng những công cụ thuộc lĩnh vực văn phòng, văn thư và lưu trữ phục vụ cải cách hành chính.

3. Biên soạn sách chuyên khảo và giáo trình

Do yêu cầu giảng dạy và cũng từ lòng say mê NCKH, giảng viên của Bộ môn đã rất chú trọng nghiên cứu, biên soạn và xuất bản nhiều sách chuyên khảo và giáo trình. Có thể kể đến khoảng 40-50 công trình là sách chuyên khảo, sách công cụ tra cứu, giáo trình đã được xuất bản, trong đó có một số ấn phẩm đáng chú ý như:

Stt

Tên sách, giáo trình

Năm

Nhà xuất bản

Tác giả

1

Công tác hành chính văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở

2000

Tp. Hồ Chí Minh

Lê Văn In,

Hồ Thành Khôi

2

Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ cấp cơ sở

2002

Chính trị Quốc gia

Lê Văn In

3

Mấy vấn đề về công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ trong thời kỳ đổi mới

2003

Chính trị Quốc gia

Nghiêm Kỳ Hồng

4

Giáo trình Quản trị văn phòng

2003

Trường TH Lưu trữ và NVVP I

Nghiêm Kỳ Hồng, Trần Như Nghiêm

5

Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế

2004

Chính trị Quốc gia

Lê Văn In

6

Những tình huống thường gặp trong hoạt động QLNN ở cơ sở xã, phường, thị trấn

2004

Nxb Trẻ

Lê Văn In

7

 

 

 

 

Những vấn đề của Khoa học lưu trữ của các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa

2004

 

 

 

 

Đại học Quốc gia TP.HCM

Phan Đình Nham (Đồng tác giả)

8

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ (Sách tra cứu)

2004

Chính trị Quốc gia

Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Quốc Bảo

9

Lưu trữ Việt Nam - Những chặng đường phát triển

2006

Chính trị Quốc gia

Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Văn Thâm

10

Mẫu soạn thảo văn bản dùng trong hoạt động QLNN của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn

2008

Chính trị Quốc gia

Lê Văn In

11

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại (viết chung)

2009

Lao động

Nghiêm Kỳ Hồng,

Lê Văn In

12

Soạn thảo văn bản và các mẫu tham khảo trong hoạt động quản lý và kinh doanh

2010

Chính trị Quốc gia

Lê Văn In

13

Lịch sử lưu trữ Việt Nam

(viết chung - Tái bản năm 2012)

2010

Đại học Quốc gia TPHCM

Nghiêm Kỳ Hồng (đồng tác giả)

14

Mộc bản Triều Nguyễn - Đề mục tổng quát

 

 

2010

Chính trị Quốc gia

Phan Đình Nham (Đồng tác giả)

15

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - 35 năm trên đưởng phát triển (1976-2011)

2011

Chính trị Quốc gia

Trần Thuận,

Nguyễn Văn Báu

16

Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp

2012

Đại học Quốc gia TPHCM

Lê Văn In,

Nghiêm Kỳ Hồng,

Nguyễn Văn Báu

17

Giáo trình Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

2012

Đại học Quốc gia TPHCM

Lê Văn In,

Nghiêm Kỳ Hồng,

Đỗ Văn Học

4. Viết bài cho các tạp chí khoa học và các Hội thảo khoa học

Viết bài tham gia các tạp chí khoa học trong ngoài ngành và hội thảo khoa học là hình thức hoạt động NCKH được các giảng viên trong Bộ môn đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, một khối lượng khá lớn bài viết đã được đăng tải trên các tạp chí và được trình bày trong nhiều hội thảo khoa học quan trọng. Có thể phân chia các bài viết theo 3 nhóm sau:

a) Nhóm bài chung về cải cách hành chính, quản trị văn phòng và văn thư, lưu trữ:

1) Phan Đình Nham, “Công tác văn thư lưu trữ trong thực tiễn Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb. Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2005;

2) Lê Văn In, “CCHC ở Việt Nam sau 20 năm đổi mới - nhìn lại và hướng tới”, Hội thảo khoa học CCHC ở Việt Nam, nhìn từ góc độ lịch sử của Trường ĐH KHXH & NV, 2007;

3) Lê Văn In, “Những vấn đề đặt ra cần giải quyết cho giai đoạn tiếp theo 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC - 2001-2010”, Hội thảo khoa học Đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC ở Việt Nam do Học viện Hành chính tổ chức, 5/2011;

4) Lê Văn In, “Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực QTVP ở bậc đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp”, Hội thảo khoa học Quản trị văn phòng doanh nghiệp - Từ lý luận đến thực tiễn do Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội tổ chức, 25/4/2013;

5) Nghiêm Kỳ Hồng, Sáu văn phòng của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ấn Lai, VTLTVN, số 11/2008.

6) Nghiêm Kỳ Hồng, “Một số vấn đề về hợp tác nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng”, Kỷ yếu Tọa đàm khoa học về hợp tác nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng do Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội tổ chức, 2011)

7) Nghiêm Kỳ Hồng, “Văn phòng trong các cơ quan HCNN với cải cách hành chính NN ở nước ta”, Kỷ yếu Hội thảo Hội thảo khoa học Đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC ở Việt Nam do Học viện Hành chính tổ chức, 5/2011); 

8) Nghiêm Kỳ Hồng, “Những câu hỏi từ doanh nghiệp và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo”, Hội thảo khoa học Quản trị văn phòng doanh nghiệp - Từ lý luận đến thực tiễn do Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội tổ chức, 25/4/2013;

9) Phan Đình Nham, “Công tác đào tạo bậc đại học lưu trữ học quản trị văn phòng tại Trường Đại học KHXH và NV - Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu khoa học, NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2005.

10) Hà Minh Hồng, “Cải cách hành chính ở Việt Nam – một góc nhìn lịch sử”, Hội thảo khoa học CCHC ở Việt Nam, nhìn từ góc độ lịch sử của Trường ĐH KHXH & NV, 2007

11) Mai Thanh Xuân, “Tác động của cải cách thủ tục hành chính đối với đời sống xã hội”, Hội thảo khoa học CCHC ở Việt Nam, nhìn từ góc độ lịch sử của Trường ĐH KHXH & NV, 2007

12) Nguyễn Thị Ly, “Nhìn lại 10 năm thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (1997 - 2007)”, Hội thảo khoa học CCHC ở Việt Nam, nhìn từ góc độ lịch sử của Trường ĐH KHXH & NV, 2007.

13) Đỗ Văn Học, “Vài ý kiến về hướng phát triển ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Những vấn đề của khoa học lưu trữ ở các tỉnh phía Nam trong sự nghiệp công hoá - hiện đại hoá, NXB Đại học học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

14) Đỗ Văn Học, “Đào tạo Quản trị văn phòng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam”, Kỷ yếu Tọa đàm khoa học về hợp tác nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng do Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội tổ chức năm 2011).

15) Đỗ Văn Học, Nguyễn Phước Trung, “Quan niệm về quản trị văn phòng và một số kinh nghiệm tổ chức chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị văn phòng doanh nghiệp - từ lý luận đến thực tiễn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

b) Nhóm bài về soạn thảo, ban hành văn bản và công tác văn thư

1) Đỗ Văn Học, “Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay”, Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

2) Đỗ Văn Học, “Thực tiễn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2006)”,Kỷ yếu Hội thảo Cải cách hành chính ở Việt Nam (1986-2006) - nhìn từ góc độ lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), 2007.

3) Nghiêm Kỳ Hồng, Bác Hồ “Dọn vườn” văn bản, VTLTVN, số 12/2010

4) Đỗ Văn Học (2011), “Văn bản quản lý nhà nước - nguồn sử liệu có độ tin cậy, chính xác cao”, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ (số X1/2011, tập 14), tr.94-104

5) Đỗ Văn Học (2011), Từ phong cách viết văn bản của Bác Hồ, nghĩ về soạn thảo văn bản quản lý nhà nước hiện nay, Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước” do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

6) Đỗ Văn Học (2011), “Những văn bản đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về văn bản quản lý nhà nước”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, (số 1), tr.123-126.

7) Đỗ Văn Học (2011), “Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh năm 1988 - văn bản quan trọng về ban hành văn bản quản lý nhà nước”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 9), tr.13-17.

8) Đỗ Văn Học (2011), “Pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước trong những năm đầu xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 - 1946)”, Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, (số 52), tr.25-29.

9) Đỗ Văn Học (2012), “Pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước trong giai đoạn đổi mới ở nước ta (1986-2010)”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV.

10) Đỗ Văn Học (2012), Thông tư số 33-BT ngày 10/12/1992 của Văn phòng Chính phủ với việc ban hành văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học năm 2011 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dành cho giảng viên trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh), Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 353-358.

11) Đỗ Văn Học (2012), “Cần thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong các cơ quan, tổ chức hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2012 (dành cho giảng viên trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh).

12. Đỗ Văn Học, Lê Văn In (2012), “Con dấu - chức vụ, quyền hạn của người có thẩm quyền: một số vấn đề cùng thảo luận”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 12), tr.1-6.

13) Đỗ Văn Học (2013), “Các hình thức nhân dân tham gia vào quá trình ban hành văn bản quản lý nhà nước”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 1), tr.31-35.

14) Đỗ Văn Học, Trịnh Việt Dũng (2013), “Vài nét về đào tạo ngành Quản trị văn phòng ở nước ta hiện nay và một số vấn đề thực tế đang đặt ra”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 3), tr.23-27, 2013.

15. Đỗ Văn Học (2013), “Pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước trong giai đoạn đổi mới ở Việt Nam”, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ (số X1/2013, tập 16), tr.62-75.

16. Nguyễn Văn Thỏa (2013), “Về thẩm quyền ban hành văn bản quản lý của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 6), tháng 6/2013.

17. Nguyễn Văn Báu, Phạm Nguyễn Phương Quỳnh (2013), "Xác định thẩm quyền ban hành văn bản của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp", Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 8), tháng 8/2013, tr.13-16.

18. Đỗ Văn Học, Phạm Nguyễn Phương Quỳnh (2013), “Quy định và thực tế trong công tác lập hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức hiện nay”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 8), tháng 8/2013, tr. 21-25.

c) Nhóm bài về công tác lưu trữ

1) Nghiêm Kỳ Hồng, Vấn đề hiện đại hóa công tác ở Trung Quốc (viết chung), Tạp chí LTVN, số 2/2000;

2) Nghiêm Kỳ Hồng, Đôi nét về Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc năm 1945-1946, LTVN, số 4/2000;

3) Nghiêm Kỳ Hồng, Mấy thành quả đầu tiên của ngành lưu trữ Việt Nam trong 2 năm 1945-1946, Lịch sử Đảng, số 8/2001;

4) Nghiêm Kỳ Hồng, Mấy quan điểm của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác lưu trữ Việt Nam, Dấu ấn thời gian, số 1/2005

5) Nghiêm Kỳ Hồng - Đỗ Văn Học, Đảng và Nhà nước chỉ đạo công tác lưu trữ miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975) (viết chung), VTLTVN, số 4/2005;

6) Đỗ Văn Học, “Quá trình xây dựng, phát triển tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức lưu trữ trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006)”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công cuộc đổi mới ở Việt Nam - những vấn đề khoa học và thực tiễn, Nxb. Đại học học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

7) Nghiêm Kỳ Hồng, Kỷ niệm xây dựng Pháp lệnh đầu tiên về công tác lưu trữ (viết chung), Dấu ấn thời gian, số 2/2006;

8) Nghiêm Kỳ Hồng, Những chỉ đạo quan trọng đối với CTLT ở nước ta trong 20 năm đổi mới, VTLTVN, số 5/2006;

9) Nghiêm Kỳ Hồng, Dùng tài liệu địch để đánh địch, VTLTVN, số 2/2007;

10) Nghiêm Kỳ Hồng, Bài văn của một nữ sinh Sài Gòn viết về Bác Hồ năm 1950, VTLTVN số 5/2007;

11) Nghiêm Kỳ Hồng, Bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, VTLTVN, số 4/2008;

12) Nghiêm Kỳ Hồng, 20 năm đổi mới đào tạo cán bộ VT, LT ở nước ta - Thành công và bài học kinh nghiệm (1986-2006), VTLTVN, số 7/2008;

13) Nghiêm Kỳ Hồng, Mấy suy nghĩ về đổi mới công tác tổ chức sử dụng TLLT hiện nay, VTLTVN, số 2/2009;

14) Nghiêm Kỳ Hồng, Tạp chí VT-LT Việt Nam - Kỷ niệm một thời buồn vui, VTLTVN, số 4/2009;

15) Nghiêm Kỳ Hồng, Luật Lưu trữ của Việt Nam Cộng hòa năm 1973, ĐHSG, 5/2011

16) Nghiêm Kỳ Hồng, Dặm dài cùng sưu tập “Tài liệu Hương Khê”, VTLTVN, 8/2012;

17) Nghiêm Kỳ Hồng, Cảm nghĩ từ Mộc bản triều Nguyễn và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, VTLTVN, số 12/2012;

18) Nguyễn Văn Báu, Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của tài liệu lưu trữ doanh nghiệp, Tạp chí Phát triển Khoa học & Cộng nghệ, Đại học quốc gia TP. HCM, số 13/2010;

19) Nguyễn Văn Báu, Luật văn khố của chính quyền Việt Nam cộng hòa (1972) dưới góc nhìn lịch sử, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Số 01/2011

20) Trần Thuận, “Tổ chức văn khố ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975”, Tạp chí Văn thư và Lưu trữ Việt Nam, (số 1), tháng 1/2012, tr. 32-36.

21) Nguyễn Văn Báu, Hoạt động thu thập tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975), Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam, số 2/2012;

22) Nguyễn Văn Báu, Đào tạo nhân sự phục vụ hoạt động lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975), Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam, 2/2013./.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG MỚI

Trước yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đào tạo (sẽ tiến hành đào tạo cao học lưu trữ từ năm 2014; tiến hành phân chia các chuyên ngành sâu như Quản trị văn phòng và Lưu trữ học…) cùng với những thuận lợi mới (Bộ môn Lưu trữ học - QTVP thuộc Khoa Lịch sử được nâng cấp thành bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng từ ngày 15/7/2013; được tăng cường thêm giảng viên mới …), hoạt động NCKH của Trường và Bộ môn hứa hẹn sẽ những bước tiến mới. Vì vậy, trong thời gian tới (2013-2015), hướng nghiên cứu và đẩy mạnh hoạt động NCKH của Bộ môn đượcc xác định như sau:

1. Đẩy mạnh toàn diện các hoạt động NCKH, bao gồm việc tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở (cấp trường) và cấp Đại học quốc gia; biên soạn sách và giáo trình; tổ chức các hội thảo khoa học và viết bài trên các tạp chí khoa học.

2. Tập trung nghiên cứu các nhóm đề tài sau đây nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đào tạo:

- Lịch sử văn bản và công tác văn thư.

- Lịch sử lưu trữ Việt Nam.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực văn phòng, văn thư và lưu trữ.

- Kỹ năng cơ bản về quản trị văn phòng

-  Soạn thảo văn bản và nghiệp vụ văn thư.

- Nghiệp vụ lưu trữ

- Nghiệp vụ thư ký và công tác văn thư, lưu trữ doanh nghiệp.

- VT-LT trong các cơ quan Đảng CSVN và các tổ chức chính trị - xã hội.  

- Nghiên cứu về ứng dụng CNTT, quản lý tài liệu điện tử và số hóa TLLT;

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào công tác văn thư, lưu trữ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.